Habarlaşmak üçin

Biz bilen habarlaşmak üçin:

“Gül ülkäm” hususy kärhanasy barada

+
BIZIŇ MÜŞDERILERIMIZ
Biziň kärhanamyz 2013-nji ýylda döredildi. Kärhanamyz esasan Lift hyzmatlaryny, Gümrük dellalçylyk hyzmatlaryny, Terjimeçilik hyzmatlaryny we gurluşyk gurnama işlerini ýerine ýetirýär. Kärhanamyzda jemi 20-den gowrak tejribeli işgärler zähmet çekýär. Biz öz ýerine ýetirýän işlerimizde Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryndan peýdalanýarys. Bu bolsa...
Giňişleýin oka

Biz ähli ugurlar boýunça ýokary hilli hyzmatdaşlyga taýýardyrys.

+
Ýyllyk tejribe
+
Işgärler
+
Awtoulag serişdesi
+
Ýurtlaryň önümleri
Lift hyzmatlary we ätiýaçlyk şaýlary
Kärhanamyzda Lift hyzmatlary- ýagny, liftleriň meýilnamalaýyn tehniki işleri we olary ätiýaçlyk şaýlary (şaýlary) bilen üpjün etmek işleri esasy hyzmatymyzdyr.
Giňişleýin oka
Lift hyzmatlary we ätiýaçlyk şaýlary
Kärhanamyzda Lift hyzmatlary- ýagny, liftleriň meý...
Giňişleýin oka
Gümrük dellalçylyk hyzmatlary
Mundan başga-da, bu ýerde Siz gümrük dellalçylyk hyzmatlaryndan-ýagny, gümrük deklarasiýalaryny ýazyp bermek işlerininden hem peýdalanyp bilersiňiz!
Giňişleýin oka
Gümrük dellalçylyk hyzmatlary
Mundan başga-da, bu ýerde Siz gümrük dellalçylyk h...
Giňişleýin oka
Import we Eksport resminamalarynyň terjimeçilik hyzmatlary
Beýleki ugurlar bilen bir hatarda biz Size gerekli bolan dürli dillerde resmi işleriň amatly we ýokary hilli terjimeçilik hyzmatlaryny hem hödürleýäris!
Giňişleýin oka
Import we Eksport resminamalarynyň terjimeçilik hyzmatlary
Beýleki ugurlar bilen bir hatarda biz Size gerekl...
Giňişleýin oka

Ygtyýarnamalarymyz

Siziň ynamyňyzy ödemek üçin hereket edýäris

Biziň bilen habarlaşyň