Täzelikler

Kärhanamyzyň daşary ýurt kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy

Gül ülkämhususy kärhanasy, Türkmenistanda ýük göteriji we ýolagçy liftleri, enjamlary gurnamak, abatlamak bilen meşgullanýan häzirki zaman  kärhanalaryň biridir.

Biziň kärhanamyz, liftleri we eskolatorlary gurnamak we abatlamak işlerini etmek üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär. Işe  jogapkärli çemelleşmek, her bir müşderi bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmaga üns bermek bilen tapawutlanýarys.

Bizde iň meşhur öndürijilerden, Türk döwletiniň “Ýükseliş Asansör” we Hytaý döwletiniň “LG” kompaniýalarynyň  dürli görnüşli dizaýnly liftlerini  we eskalatorlaryny tapyp bilersiňiz! Türkmenistanyň ähli sebitlerine gurnamak üçin goşmaça tölegsiz enjamlary eltip  berýäris! Häzirki wagtda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, jemi 30-a golaý edara kärhanalarynyň 600-den gowyrak lift enjamlaryna tehniki hyzmaty ýerine ýetirilip gelinýär. Şeýle-de, täzelikde “Altyn Asyr” ÝGPJ-ne degişli bolan “Lebaptelekom” WEAK-sy we “Daşoguztelekom” WEAK-sy bilen köne liftleri söküp aýyrmak, täzesini ýerine gurnamak, sazlamak we işe göýbermek hyzmatlary üçin şertnamalar baglaşyldy. Mundan başgada “Gül ülkäm” HK-sy Arkadag şäheriniň 2-nji tapgyrynda täze döwrebap edara ediş merkeziniň ýaşaýyş jaýlarynda we edara binalarynda döwrebaplaşdyrylan talaplara gabat gelýän, sanly ulgam arkaly dolandyrylýan ýolagçy we ýük göteriji liftleri bilen üpjün etmek üçin teklip edildi.

Liftleri gurnamak baradaky ähli islegleriňizi gysga wagtda ýerine ýetirip, gurluş işleriniň hemmesini we binalarda oturdylan enjamlary görkezmäge taýýardyrys.

Arkadag şäheriniň 2-nji tapgyrynyň gurluşygyna gatnaşýan Döwlet edaralaryna we hususy kärhanalaryna, binalarda otyrdyljak ýolagçy we ýük göteriji liftleri bilen üpjün etmekde öz hyzmatymyzy hödürleýäris!